Wij zijn Protestantse Gemeente de Regenboog: een gemeenschap van mensen die gegrepen en geboeid zijn door de boodschap van Gods liefde. Die liefde is zichtbaar geworden in Jezus Christus voor alle mensen. Dit geschenk vieren we elke zondag in de eredienst. Wij willen samen een bezield verband zijn, zoals de Bijbel zegt ‘het lichaam van Christus’. Het is onze intentie dat ieder zich gekend weet en zich naar vermogen inzet. We proberen de zegen van God te laten zien. In het leven van de gemeente en in ons eigen leven verlangen we een zegen te zijn. Geïnspireerd door de Heilige Geest zijn we opgewekt onderweg, dromend van Gods toekomst.

VIERINGEN
Onze diensten vinden plaats in Kerkelijk Centrum de Regenboog. We delen ons kerkgebouw met de Hervormde Gemeente. Om en om hebben we een vroege (9.00 uur) of een late dienst (10.45 uur). Bekijk www.pgharderwijk.nl voor de juiste tijden.

Tijdens de vieringen is er opvang voor de kleinsten. Kinderen in de leeftijd van de basisschool maken een deel van de viering mee en gaan daarna naar de kinderdienst. Er is tienerdienst voor alle kinderen 12+ in de jeugdruimte. De tienerdienst is eens in de twee weken tijdens de late dienst. 
Wij lezen met name uit de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 en zingen uit diverse bundels, het meest uit het Nieuwe Liedboek. Diverse gemeenteleden werken mee aan de eredienst. Verschillende diensten worden samen voorbereid.

Alle kleuren van de Regenboog

Door de aard van de wijkgemeente in een nieuwbouwwijk, mensen komend vanuit allerlei (geloofs)richtingen, en de technische mogelijkheden is in de Regenboog tijdens de eredienst een duidelijke vermenging van stijlen en tradities waar te nemen. Toch heeft dat niet geleid tot vieringen zonder eigen gezicht, of vieringen die vlees noch vis zijn. Het is eerder zo dat mensen zich aangetrokken voelen tot deze vorm. Je zou deze vorm van vieren ‘patchwork’ kunnen noemen: een bonte lappendeken. Elk lapje van een lappendeken vertelt een eigen verhaal en dat blijft zichtbaar. Maar alle lapjes samen vormen een weldoordacht en nieuw geheel en vertellen ook weer een eigen verhaal. Een lapjesdeken is dus meer dan de som van de delen bij elkaar opgeteld. Zo is ook de liturgie van de Regenboog geen samenraapsel maar een nieuw geheel. Het is altijd het beleid geweest van de kerkenraad om de verschillende bloedgroepen bij elkaar te houden en geen keuze te maken voor een bepaalde geloofsidentiteit: ‘verbindend vieren’.

Je kunt ook online meekijken:
Livestream: www.pgharderwijk.nl/live-stream of CAI 703 of Scipio app
Terugkijken: www.pgharderwijk.nl/pg-harderwijk/dienst-gemist

Contact / bezoek:
Predikant:  Ds. David Kroeze d.kroeze@pgharderwijk.nl 
* Mobiel / Whatsapp 06 16 85 63 92  of  Facebook-Messenger

Taakteam Regenboog (voorheen wijkkerkenraad): info.rb@pgharderwijk.nl.

PASTORAAT
Pastoraat is aandacht voor elk lid van wijkgemeente De Regenboog en voor iedere medemens in onze wijk: omzien naar elkaar, verbinding zoeken en maken in Gods naam. Omzien naar elkaar is een verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid. Eerstverantwoordelijk in onze wijkgemeente is het Pastoraal Team (predikant plus pastoraal ouderlingen) is. Daarnaast is er een groep pastoraal bezoekers actief. Een aantal van hen is psycho-pastoraal toegerust.

We bezoeken hen die nieuw in onze wijkgemeente worden ingeschreven, gemeenteleden die 30 jaar worden of een kroonjaar boven de 80 jaar bereiken en echtparen die een huwelijksjubileum vieren vanaf 45 jaar. Ook is er aandacht voor hen die niet (meer) of tijdelijk niet in de gelegenheid zijn om kerkelijke activiteiten bij te wonen. Verder organiseren we activiteiten om de onderlinge verbondenheid te versterken, zoals bijvoorbeeld het Kerstengelenproject of een Rainbowlunch.

We zijn er ook voor jou. Houd ons op de hoogte als je leven een andere wending neemt door vreugde of verdriet. We leven graag met je mee. Je kunt het Pastoraal Team bereiken door een berichtje te sturen of te bellen naar de pastoraal ouderling of de predikant.
Contact met de ouderling voor het pastoraat: pastoraat.regenboog@pgharderwijk.nl, tel. 06 16 83 03 72. Of neem contact op met ds. David Kroeze, d.kroeze@pgharderwijk.nl, tel. 06 168 563 92

Step4wrd-dienst

Eén keer in de twee maanden is er een Step4wrd dienst. Een interactieve dienst met een korte preek die je handvatten geeft voor de komende week. Tijdens de dienst kun je vragen stellen aan de voorganger over het thema van die dienst. Step4wrd is kort en krachtig. De muziek wordt begeleid door een band. Een dienst waarin jong en oud mee kunnen doen. Na de dienst is er een broodje knakworst. Ben jij er de volgende keer bij? De eerste Step4wrd van dit seizoen staat gepland op 3 september en de tweede op 12 november. De andere data kun je vinden in de Zondagsbrief, Samen Geroepen en via sociale media.

Rainbow Event

Een Rainbow Event is een viering, met daarna de mogelijkheid mee te doen aan een aantal workshops. En we sluiten af met een maaltijd. We bereiden het vaak voor met een aantal mensen. Heb je een idee voor een thema? Laat het weten! Ds. David Kroeze, d.kroeze@pgharderwijk.nl, 06 168 563 92