Toelichting privacybeleid Protestantse Gemeente Harderwijk.

Ons privacybeleid.
Privacy staat volop in de aandacht: vanuit de politiek, de media en ook binnen de kerk wordt er veel over het onderwerp gesproken. Aanleiding hiervoor is de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 is ingegaan. Deze AVG is een direct-werkende europese wet die zorgt voor een uniforme toepassing van privacy-regels binnen de Europese Unie en stelt eisen aan hoe de persoonsgegevens worden verwerkt. Ook kerken hebben te maken met privacy. maar krijgen ruimte om hun gerechtvaardigde activiteiten te blijven uitvoeren en in dat kader moeten, mogen en kunnen zij nog altijd persoonsgegevens verwerken. Allereerst vanuit hun eigen kerkelijke verantwoordelijkheid n.l. ; het zijn van een open gemeenschap, waarin mensen betrokken zijn op en meeleven met elkaar, welke hand in hand gaat met het zijn van een veilige gemeenschap. De Protestantse Gemeente Harderwijk is verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Daarom wil ze bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van onze leden en bezoekers. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing
De nieuwe wet heeft niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op uitzendingen van kerkdiensten en foto’s op onze website, waarop mensen herkenbaar in beeld komen. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om ons eigen handelen.
Denk bijvoorbeeld aan:
– Het bewaren en beveiligen van gegevens.
– Het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie t..b.v. pastoraat e.d.
– De uitzending van kerkdiensten via CAI-Harderwijk en internet.
– Het noemen van namen van zieken in de gemeente tijdens het gebed in een dienst en op de week- /zondagsbrieven.
– Het opnemen in het kerkblad en in de week- /zondagsbrieven van verjaardagen, jubilea en adressen bij verhuizingen e.d.
– Het plaatsen van foto’s op de website enz.
– Het melden van eventuele datalekken.
Iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding, zoals in de kerkorde is vastgelegd (Ordinantie4-2). Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regel is op iedereen van toepassing. Gegevens die we binnen de kerk delen, mogen niet (zomaar) doorgegeven worden aan mensen buiten onze kerk. Alleen als het valt binnen de taak van onze kerk en het nodig is, mogen we de gegevens delen.
De regels wanneer het delen van gegevens valt binnen de taak van onze kerk en het uitzenden van kerkdiensten e.d. , staan in het privacy-statement van de Protestantse Gemeente Harderwijk.
Zie onderstaand om het privacy-statement van de Protestantse Gemeente Harderwijk en de privacy-protocolen te downloaden.