Het pastoresteam van de Protestantse Gemeente Harderwijk bestaat uit ds. David Kroeze (Drielanden, Regenboog), ds. Cor Baljeu en ds. Peter van Winden (wijkgemeente Plantagekerk), ds. Sjaak Biewenga (Fonteinwerk), alsmede seniorenpastores voor 80+ Wilma Steenbeek-Vlug en Frieda Meijers-Bruijnes. De jeugdwerker is vacant.

Predikanten


David Kroeze

Predikant van wijkgemeente De Regenboog

Officieel heet ik David Kroeze-Klep. Toen ik trouwde en Sonja mijn naam aannam, wilde ik ook haar naam. Onze familie is een klein stukje Harderwijk. Sonja is er geboren en getogen. Ik heb haar ontmoet in Vroomshoop (vorige gemeente) aan het water en ze is erg blij dat ze nu weer langs haar favoriete Veluwemeer kan wandelen om tot rust te komen.  Mijn dochter van drie is, hoewel geboren in Vroomshoop, daarom toch half Harderwijkse. Ze heet Tirza en roept nu dat ze naar opa en oma gaat, die ook in Harderwijk wonen. En ze gaat bovendien naar de andere opa en oma in Kootwijk. En ik, wat ben ik dan? Vuilnisbakkenras, zeg ik dan altijd: geboren Hoogeveener, opgegroeid in Leeuwarden, met Veluwse ouders. 

Vroomshoop, waar ik bijna 7 jaar dominee was, was mijn eerste gemeente, ik werd er ingezegend door mijn vader, die ook dominee is. Hiervoor heb ik in de gereformeerde kerk Kampen kerkelijk werk gedaan, en daarvoor onderzoek gedaan aan de universiteit. In Kampen deed ik opbouwwerk onder 20-45 jarigen, en in Vroomshoop ben ik jeugddominee. Ik heb ergens een passie om mensen hun eigen kerk te laten zijn, en dat verschilt per generatie. Daarachter zit mijn eigen verlangen om op mijn manier kerk te kunnen zijn – en ik ga er van uit dat dat voor ieder geldt. Ik merk dat veel mensen wel geloof hebben, maar er weinig mee doen – eeuwig jammer. Een van de dingen waar ik nu persoonlijk probeer in te groeien, is luisteren naar God. Wat zegt God eigenlijk tegen mij, tegen ons? Een hele kunst.

Dat is wat ik dominee-zijn ook vind: een hele kunst. Ik vind het mooi, vanwege de persoonlijke diepe banden die je opbouwt, de bijzondere momenten in het leven die je deelt, vooral rond geboorte, trouw en rouw. Het mooiste vind ik om samen te praten over geloof, je eigen verhaal te delen, en vervolgens proberen te ontdekken hoe we God kunnen zien en beleven. In de eredienst mag van mij passie en inspiratie zitten. Mijn kracht als voorganger is geloofsonderwerpen toegankelijk te brengen, in begrijpelijke taal en in voorstelbare gebeurtenissen. En wat humor mag er van mij wel in. 

Ik denk dat ik daarom ook bij de Regenboog pas: een veelkleurige gemeente. Geen gemeente die één visie of overtuiging zoekt, en wil dat iedereen zich daaraan aanpast. Maar meer een gemeente van mensen die verschillend geloven en elkaar zoeken om er samen iets van te maken, en elkaar te stimuleren. Ik hou van verschillende soorten diensten, en de ruimte om te ontdekken hoe je respect voor het heilige telkens weer anders kunt beleven. Zo kan ik zelf blij worden van Opwekking, en tot rust komen in de stilte van een Taizédienst.

Ik wil weten wat de mensen geloven, en wat niet. Waar de ruimte ligt om te vieren, kerk te zijn. En waar de leegte is, die we misschien kunnen vullen. De kerkenraad ziet in mij een vernieuwer, maar vernieuwen kun je vooral als je weet met wie je gaat vernieuwen, en als je het samen doet.

d.kroeze@pgharderwijk.nl
tel. 06 16856392

Cor Baljeu

Predikant van wijkgemeente Plantagekerk

Ds. Cor Baljeu is sinds februari 2024 als ambulant predikant werkzaam in de Plantagewijk. De aanstelling is voor 12 uur per week als ondersteunend en uitvoerend predikant voor pastoraal werk. Het ziet er naar uit dat de woensdag zijn vaste ‘Harderwijkdag’ wordt. ‘Het pastoraat is het goud van de kerk,’ zegt hij.
Ik zag 23 mei 1959 in Hoofddorp het levenslicht als tweede uit een gezin met vier kinderen. Ik ben getrouwd met Sonja Veenstra, eveneens uit Hoofddorp. We hebben vier kinderen en zeven, bijna acht kleinkinderen.  
Ik ben tot A-verpleegkundige opgeleid in het VU-ziekenhuis te Amsterdam maar stapte een jaar na diplomering over naar het Psychiatrisch Centrum St. Willibrord te Heiloo. In diverse verpleegkundige functies heb ik daar als B-verpleegkundige bijna achttien jaar gewerkt. In dat werk groeide het verlangen theologie te studeren. In de psychiatrie heb ik veel lijden en verdriet gezien. Geestelijk lijden is lijden tot op het bot. Ik geloof in de preventieve kracht van pastoraat. Christus betekent gezalfde. Jezus wordt gezalfd en Hij zalft. Zalf herstelt fysieke wonden. En de wonden die de ziel betreffen? Daar werkt Christus, de Gezalfde. Ik geloof in de kerk als helende gemeenschap.
Met de HBO-propedeuse op zak ging ik theologie studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik deed de master Predikantschap in Kampen aan de toenmalige Theologische Universiteit. Daar studeerde ik december 2009 af op de onderzoeksvraag naar de waarde van de protestants-christelijke identiteit van een school voor het voortgezet onderwijs in het seculiere Alkmaar, waar wij toen woonden. Vrienden bij de Chr. Scholengemeenschap Jan Arentsz daagden mij uit: ‘…docent Godsdienst! Is dat niet iets voor jou?’ Deze uitdaging ben ik aangegaan en ik heb vervolgens met veel plezier twaalf jaar als docent gewerkt met daarin negen jaar als extra taak: brugklasmentor.
In 2011 ontving ik een beroep van de toenmalige Gereformeerde Kerk te Pijnacker. Vaderdag 2011 werd ik bevestigd in dit mooie en bijzondere ambt. Mijn vader en mijn zoon hielpen mij in de toga. Sinds september 2018 ben ik verbonden aan de wijkgemeente Open Kring van de Protestantse Gemeente Zwolle. Hiernaast bekleedde ik vanaf 2019 tot eind vorig jaar het hoofdredacteurschap voor Gaandeweg, het magazine voor de PGZ, en gaf ik tot 1 juli 2023 anderhalf jaar lang zes uur per week les als docent godsdienst/levensbeschouwing aan het Carolus Clusius College te Zwolle.

Via de PKN werd mij gevraagd uw gemeente 12 uur per week bij te staan in het pastoraat, werk dat ik ook het afgelopen halfjaar in Hervormd Vaassen heb gedaan. Ik zal ook een enkele keer voorgaan in de dienst. Sonja en ik wonen in Dalfsen.

c.baljeu@protestantsekerk.nl
tel. 0529 467477 / 06 40616101

Pieter van Winden

Predikant van wijkgemeente Plantagekerk

Ik ben vanaf 1 maart 2024 als interim-predikant werkzaam in de Plantagekerk, een samenwerking voor 20 uur per week.
Na het vertrek van twee predikanten is de Plantagewijk in crisis, en daarmee de PGH als geheel. Net als de PGH wil de Plantagekerk uit die crisis komen. Het doel van de samenwerking is dus: de wijkgemeente Plantagekerk kan met vreugde en vertrouwen een nieuwe predikant gaan beroepen. Om zover te komen is het een en ander nodig. Om te beginnen scherp krijgen wat de crisis precies is. Sommigen spreken van een veenbrand die al jaren gaande is, anderen van een mislukte fusie, weer anderen van onbehoorlijk of zelfs onchristelijk gedrag of van onzekerheid. We zullen echt samen onder ogen gaan zien wat we met elkaar in handen hebben aan ellende én zegeningen, aan mislukkingen en gaven. We gaan dus werken aan het volgende, en daar zet ik van harte mijn schouders onder:

  • Als leden van de PGH met elkaar in gesprek komen over wat de crisis is en waar we aan moeten gaan werken. Zo’n gesprek zal zowel in groepsvorm als individueel plaatsvinden. Ik ga dus intensief meedoen in het pastoraat.
  • Zonder gebed en zonder te putten uit de Schrift is elk kerkenwerk vergeefs. Dat is het hart en dat is de bron. Ik zal dus ook regelmatig voorgaan in diensten, gebedsbijeenkomsten bijwonen en bijbelstudies leiden. Ook zal ik meedoen aan de beleid en gesprek over de liturgie. Hoe geven we die zo vorm dat we de vele godsbeelden en vormen van geloofsbeleving benutten als een groot geschenk van de ene Heer?
  • Bij dat alles is transparante en hoopvolle leiding nodig door een wijkkerkenraad of wijkteam. Ik doe mee in dat vergaderwerk: afspraken helder krijgen, zorgen dat iedere ambtsdrager volop mee kan doen, de gemeente horen, pastores doen goed ondersteund en met vreugde hun werk, en de missie is sturend.
  • Diemer de Jong en Marissa van Meijl deden fantastisch werk. Wat zij opbouwden moet gekoesterd worden. Ik zal daarom bijvoorbeeld ook meewerken aan wat er met kinderen, jeugd en hun ouders is opgebouwd.

Als interimpredikant kom ik tijdelijk in een gemeente. Meestal werk ik in meerdere gemeenten tegelijk. Ik neem geen besluiten en heb geen stemrecht. De kerkenraad, en daarmee de gemeente, blijft zelf aan het roer staan. Maar ik adviseer en werk mee om een vooraf afgesproken doel te bereiken. Als het doel bereikt is, dan stopt de opdracht en gaan we weer uit elkaar.   

In het najaar van 2022 kwamen de PGH en ik al in contact. Dat was voor een andere opdracht die nu bijna voltooid is. Toen was namelijk de vraag hoe je als PGH uit die jarenlange nare sfeer en agressie kon komen tussen Algemene Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters. We zijn er nog niet helemaal, maar de sfeer tussen AK en CvK is nu ronduit goed. In de nieuwe structuur per maart 2024 (waarschijnlijk) kom je elkaar als PGH intensiever tegen en heb je structureel meer mét elkaar dan tegen elkaar. Een adequate en inbedding van de professionals heeft nu alle aandacht. In maart begint dus een nieuwe opdracht, die je kunt samenvatten als ‘cultuurverandering’ in en rond de wijk Plantagekerk.

Voor mij is het interimwerk mooi werk omdat het afwisselend is, doelgericht en moeilijk. Mijn drijfveer is dat in een seculiere samenleving kerken vaak de enige plek zijn waar je eerlijk en diep met God in contact kan komen. En in kerken waar gekrakeel is sneuvelt als eerste dat contact met God en je geloofsverdieping. Dat vind ik pijnlijk. Ik werk graag mee aan kerken die samen weer ontmoetingsplek met de Heer willen zijn. Voor mijn andere 20 uur ben ik in de Brabantse Kempen – onder Eindhoven – aan het werk met zes kerken die samen willen revitaliseren.

Iets over mezelf. Ik ben in 1962 geboren in Barendrecht en groeide op in het westen van het land. Na mijn studie theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam werd ik in 1989 gemeentepredikant in Duivendracht, daarna in Soest en in Utrecht-West. Inmiddels had ik de opleiding tot interim-predikant voltooid.  Vanaf 2005 deed ik interim-werk naast m’n gemeentepredikantschap. Vanaf 2013 ben ik voltijds interim-predikant vanuit het landelijke team van interimpredikanten van de PKN.

32 jaar ben ik getrouwd geweest. Mijn vrouw Pauline en ik kregen twee lieve kinderen die inmiddels volwassen zijn, een fijne partner hebben en zelfstandig wonen en werken. Mijn geliefde Pauline is in 2020 overleden, na enige jaren van ziekte. Ik woon in Soest.

In verhouding tot de andere twintig gemeenten waar ik interimwerk verrichtte is de afstand Harderwijk-Soest voor mij goed te overzien. Ik zie uit naar een opbouwende tijd met de Plantagekerk als onderdeel van de PGH. Als u/je me wilt spreken, schroom dan niet en neem contact op. Over een goede verdeling van het pastorale werk tussen Frieda Meijers, Wilma Steenbeek en Cor Baljeu volgt later meer.  

pieter@interimpredikant.nl
tel. 06 12171113


Sjaak Biewenga

Predikant van het Fonteinwerk

Vanaf 1 maart 2024 ben ik voor 16 uur per week aan het werk als Fonteinpredikant. Tot 1 september 2024 combineer ik dit met het predikantschap van de NGK De Rank in Emmeloord. Daarna ga ik het waarschijnlijk combineren met studentenwerk in Utrecht, maar daarover later vast meer.
In mijn werk voor het Fonteinwerk ligt de focus op: het leiden van diensten; het toerusten van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeente; en op het zoeken naar nieuwe manieren waarop Fonteinwerk in beweging kan blijven en tot zegen kan zijn voor haar omgeving, in het bijzonder voor hen die Jezus nog niet kennen. Mooi taken om mee aan de slag te gaan!

Ik ben geboren in 1990 in Emmeloord. Na ook nog in Enschede en Ede gewoond te hebben, heb ik mijn studie theologie gevolgd in Apeldoorn. Tijdens een weekend van de kerk heb ik daar mijn vrouw Loes leren kennen. Samen hebben we 3 kinderen: Huub (2019), Lize (2021) en Jet (2023).
Na mijn studie ben ik in 2018 predikant geworden. In Emmeloord, dezelfde plaats en in dezelfde gemeente waar ik ook geboren en als kind opgegroeid ben. Ik heb hier met veel plezier mogen werken en ben dankbaar dat ik als jonge, beginnend predikant veel ruimte kreeg om mij de praktijk van het predikantswerk eigen te maken.
Na meer dan zes jaar Emmeloord was het echter tijd voor iets nieuws. Bijzonder hoe juist het Fonteinwerk op mijn pad is gekomen. Zeker omdat dit een PKN-gemeente is terwijl ik van huis uit NGK-predikant ben. Maar gedurende het hele proces met de beroepingscommissie en de gemeente van het Fonteinwerk is wederzijds het verlangen gegroeid dat ik als Fonteinpredikant aan de slag ga. Daar hebben we Gods roeping in mogen ervaren.

Als gezin gaan we in Apeldoorn wonen. Voor ons een woonplaats die we kennen en waar ook veel familie woont. Zeker met een gezin met jonge kinderen is het fijn om opa’s en oma’s in de buurt te hebben en om een vaste woonplaats te hebben gedurende in elk geval de schooltijd van de kinderen. Op de woensdagen zal ik vaak in Harderwijk te vinden zijn om vanuit de pastorie van de Plantagekerk te werken.

Sjaakbiewenga@hotmail.com
tel. 06 28143604

Wilma Steenbeek-Vlug

Seniorenpastor 80+

Graag stel ik mijzelf kort aan u voor. Mijn naam is Wilma Steenbeek -Vlug. Samen met mijn echtgenoot René woon ik in Putten. Onze twee zonen zijn al weer een tijdje uit huis. Onze oudste is getrouwd en we zijn gek met onze twee kleinkinderen. Ik hou van de natuur en het is heerlijk om vlak bij het bos te wonen en dagelijks met de hond erop uit te kunnen. Verder mag ik graag een beetje tekenen en schilderen en geniet ik van mijn tuin.

Rotterdam is mijn geboorteplaats maar toen ik acht was, besloten mijn ouders het westen te verruilen voor de Veluwe en ik groeide op in Apeldoorn. Ik ben een ‘nakomertje’ en de jongste uit een gezin van zeven kinderen. Toen ik tiener was, heeft mijn oudere zus het evangelie op heel eenvoudige wijze uitgelegd. Hoe Here Jezus voor mij wilde zorgen, voor mij was gestorven en mij als een kind bij de hemelse Vader thuis wilde brengen. En ik bad een simpel gebed van overgave waarbij ik mijzelf aan Hem toevertrouwde.  Een gebeurtenis die in mijn leven bepalend is geweest tot op de dag van vandaag. Op mijn 17e ‘vloog ik het huis uit’ en sinds die tijd heel wat van de wereld gezien.

In 2011 besloot ik HBO theologie te gaan studeren. Direct na mijn afstuderen vertrokken René en ik naar het buitenland, waar ik bij vluchtelingenwerk betrokken was in Jordanië en Ethiopië. Een indrukwekkende tijd omdat je van heel nabij grote armoede en nood meemaakt. Bijzonder om de veerkracht te zien bij mensen, jong en oud, die door hun vluchtelingenbestaan bijna alles zijn kwijtgeraakt.

In 2019 keerden we terug naar Putten en ging ik aan de slag als Kerkelijk Werker in de Protestantse Gemeente Klarenbeek, Wilp en Voorst waar ik gemeentewerk in al zijn facetten hebben mogen uitoefenen. Met veel plezier denk ik terug aan alle contacten in deze voornamelijk agrarische gemeenschap. Ik vond het telkens weer verrassend om een boerenerf op te rijden en kennis te maken met gemeenteleden die daar vaak al generaties woonden.  

Na een korte periode van rust, zie ik er naar uit om in de PGHarderwijk mee te mogen werken in  seniorenpastoraat. Met dat ik zelf ook wat ouder wordt, besef ik beter welke uitdagingen ouderen het hoofd hebben te bieden. Misschien is de laatste levensfase in vele opzichten wel de moeilijkste. Maar wellicht ook wel de rijkste. Ik hoop velen van u te ontmoeten, te luisteren naar uw verhalen en levenswijsheid en met elkaar de weg van het geloof te wandelen.

Wilma Steenbeek-Vlug
w.steenbeek@pgharderwijk.nl tel. 06 44 58 89 95


Frieda Meijers

Seniorenpastor 80+

Mijn naam is Frieda Meijers, woon in Harderwijk, gelukkig getrouwd en trotse moeder en oma. Samen fietsen of wandelen met familie of vrienden, korte of lange afstanden, heerlijk buiten zijn en genieten van de prachtige natuur. Lekker de wind door je haren en de zon in je gezicht. Lezen doe ik graag, maar veel te weinig. Oppassen op de kleintjes of met de grote kleinkinderen naar het strand, in het water of in de bossen is een ontspannen bezigheid.
Via een fijne stageperiode voor mijn studie theologie pastoraal werk, ben ik in aanraking gekomen met ouderenzorg, met name bij een aantal verzorgings- en verpleeghuizen van de Zorggroep Noordwest Veluwe (met gv-ers Harry Brandsen en Bart Vijfvinkel). De ontmoeting met de ander bleef mij boeien en wilde mij op andere wijze gaan inzetten voor de medemens.
Hiervoor werkte ik drieëntwintig jaar in het notariaat in Harderwijk (notaris Compaijen) en in Ermelo (notarissen Klein en Doorn). Een mooie tijd en dit betekende ook veel contact met diverse mensen, en zeker niet alleen de zakelijke kant hiervan.
De overstap vanuit het notariaat naar de zorg werd gemaakt en ging aan de slag als geestelijk verzorger. De zorg vóór de ander was van grote waarde en ontmoeten werd een belangrijk begrip. Ontmoeten heeft iets van elkaar treffen, iets ondervinden en/ of iets ervaren van of met de ander.
In het dagelijks werk werd ik bepaald bij de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van de bewoners. Dit raakte mij en maakte dat ik het leven met andere ogen bekeek. Ik besefte dat het een ingrijpende gebeurtenis was als men aangewezen werd op zorg. Allerlei levensvragen dringen zich steeds meer op en dat gold voor een ieder, ongeacht de achtergrond of levensovertuiging. Wie of wat je ook bent of kan, je blijft als mens van waarde, een bemind kind van God. Het was fijn om meer dan dertien jaar met de verschillende bewoners op te lopen en naast hen te gaan op de soms moeizame weg door het leven. Ik heb veel van de bewoners geleerd, veel van hun levenswijsheid en daar denk ik nog vaak met goede herinneringen aan terug.
Een nieuwe periode is aangebroken, een nieuwe uitdaging ligt vóór mij, werken met u en bij u, als leden van de PGH, met name de ouderen van de gemeente. Misschien kent u mij al, een beetje of al jaren, ik hoop velen van u te ontmoeten, van mens tot mens.
Ieder heeft zijn of haar eigen levensverhaal, eigen achtergrond, karakter, geloof, vragen of twijfels, je mag zijn wie je bent en ervaar dat Hij spreekt in liefde, tot een ieder van ons. Zo het geloof handen en voeten geven, elke dag weer, samen met u in het vertrouwen op de Heer die werkt door mensen heen. Hij vervult niet al onze wensen, maar wél Zijn belofte. Wij mogen in dat geloof staan en elkaar vasthouden, opdat God spreekt in Zijn Woord en wij samen verder mogen gaan. Hand in hand, op de weg van het leven, in geloof, hoop en liefde.
Ik wens u voor de tijd die komt vrede en alle goeds, Frieda Meijers 
Frieda Meijers is bereikbaar 06 4839 5986 of f.meijers@pgharderwijk.nl