Hartelijk welkom in de Protestantse wijkgemeente Plantagekerk

De wijkgemeente bestaat sinds 2020. Het is een samenvoeging van verschillende wijken in Harderwijk als gevolg van de herstructurering van de Protestantse Gemeente Harderwijk. De activiteiten van onze wijk concentreren zich in de Plantagekerk, Stationslaan 136. De wijkgemeente heeft twee predikantsplaatsen. Seniorenpastoraat 80+ en jeugdwerk worden – bovenwijks – bediend door enkele kerkelijk werkers.

Het kan zijn dat u vanuit buiten Harderwijk in onze wijk bent komen wonen of dat u binnen Harderwijk bent verhuisd en vanuit een andere wijkgemeente komt. Dan is het altijd wennen en een weg zoeken. Weet dat u welkom bent. Als gemeente zijn wij constant in beweging en daarom enige basisinformatie. Als nieuwkomer heeft u waarschijnlijk al een boekje met informatie ontvangen en kreeg u ook een envelop met informatie/folders over activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Harderwijk. Leest u de informatie rustig door. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de wijkmedewerker die deze informatie bij u heeft gebracht , de desbetreffende commissie of de scriba. Hopelijk voelt u zich snel thuis!

Met vriendelijke groet, Het Pastoraal Team Plantagekerk

Stukje geschiedenis:
In Harderwijk werkten de Gereformeerde Kerk en de Hervormde buitengewone wijkgemeente Nieuwe Kerk al jarenlang aan een Samen-op-Wegproces. Dit mondde in 2011 uit in het samengaan tot Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH). In 2014 zijn de vijf (merendeels nog gescheiden) wijkgemeentes opgeheven en zijn twee nieuwe wijkgemeenten gevormd. Wijkgemeente Plantagekerk omvat een groot deel van Harderwijk en Hierden. De nieuwe wijk Drielanden en een klein deel van Stadsweiden ressorteren sinds 1998 onder wijkgemeente De Regenboog met kerkelijk centrum De Regenboog. Maar veel binnen de PGH gebeurt wijkoverschrijdend.
In de Plantagekerk komt u ook het Fonteinwerk tegen. Dit is de evangelische beweging binnen de PGH met een eigen predikant, eigen diensten (meestal met een band) om 11.30 uur en andere activiteiten. Lees meer onder wijkgemeente Fonteinwerk.

De wijkraad:
Bij een herziening eind 2023 is de organisatiestructuur van de PGH vereenvoudigd. De Protestante Gemeente Harderwijk bestaat uit drie wijken met elk een eigen wijkraad. Die vormen als het ware het dagelijks bestuur van de wijk. Alles van de Protestantse Gemeente Harderwijk komt samen in de (Algemene) kerkenraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van de drie wijken, de Diaconie en het College van kerkrentmeesters.

De wijkraad Plantagekerk heeft een beleidsplan, waarin staat dat het doel van onze wijk is het laten groeien en bloeien van de geloofsgemeenschap. Door het aanbieden van mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en het stimuleren van ontmoetingen hoopt de wijkkerkenraad deze doelstelling te realiseren. Echter kan zij dit niet zonder uw hulp. U kunt al helpen door het bezoeken van de erediensten en het drinken van een kopje koffie na de dienst. U bent ook van harte welkom om deel te nemen aan of het helpen organiseren van andere activiteiten. Verderop treft u informatie over de erediensten aan.

Kerkdiensten:
De wijkraad organiseert elke zondag om 09:30 uur de eredienst in de Plantagekerk, waar u van harte welkom bent. In deze dienst staat de ontmoeting met God en met elkaar centraal. Niet iedereen is gelijk en wat de een aanspreekt, spreekt een ander niet aan. Er wordt samen met de liturgiecommissie geprobeerd om goede, inspirerende, bemoedigende, opbouwende, aansprekende, afwisselende diensten voor zowel jong als oud te organiseren. Na de dienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Aan de erediensten werken vele vrijwilligers mee om alles soepel te laten verlopen en voor iedereen toegankelijk te maken.
Wij organiseren ook geregeld bijzondere diensten, zoals Taizé(avond)vieringen, Cantatediensten, Thomasvieringen en andere z.g. Fakkelvieringen (zie elders op deze website).

De kerkdiensten zijn online te volgen via de website, achteraf via kerkdienstgemist.nl en in Harderwijk/Hierden op uw tv via CAI-kanaal 707.