Vanuit de PGH (Fonteinwerk, Regenboog en Plantagewijk) heeft aantal mensen speciale aandacht over over hoe we binnen de kerk aandacht hebben voor de LHTBIQ+ gemeenschap. Is hier verbetering in nodig en zo ja hoe? De brainstormgroep, geïnitieerd door David Kroeze, bestaat uit mensen die affiniteit hebben met dit onderwerp. Zij vinden het belangrijk dat de kerk inclusiviteit uitstraalt. Dat betekent: kerk is er voor iedereen die Jezus lief heeft. We maken geen onderscheid tussen mensen, ook niet op grond van sekse of seksuele voorkeur. Het beleid van de PGH is zeker positief opgezet. Voor iedereen is er ruimte. Ondanks dit positieve en inclusieve beleid vinden we allen dat het goed is om aandacht te houden voor acceptatie. Deze aandacht mag vanuit de Bijbelse
context komen. We merken in de maatschappij namelijk een verharding en minder acceptatie dan voorheen. Bovendien gaat verandering vaak over meerdere generaties. Om deze reden willen we ook binnen de PGH aandacht houden voor dit onderwerp en voor de vragen die er leven.
Daarnaast hebben we als PGH binnen Harderwijk een bijzondere positie. We zijn namelijk een van de weinige religieuze instellingen die een inclusief beleid heeft. Zo maken verreweg de meeste kerken onderscheid op grond van sekse of seksuele voorkeur. Voor ons kan een voortrekkersrol weggelegd
zijn. Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust dat te veel aandacht mensen juist in hokjes plaatst en dat willen we zeker niet.

In april 2022 is er een informatie bijeenkomst geweest in de Plantagekerk. Deze was goed bezocht en is als erg prettig ervaren. Om het draagvlak te vergroten gaan we nogmaals een bijeenkomst organiseren. Nu spitsen wij hem toe op specifieke onderwerpen, waarvan wij denken dat er behoefte
aan is. Allereerst over de Bijbelse context. Deze bijeenkomst zal in het voorjaar zijn. Twee andere onderwerpen kunnen op een ander moment meer aan bod komen. Dat zijn genderdiversiteit en opvoeding.
Acceptatie betekent vooral: we beleven geen verschillen (meer). Er kunnen onderwerpen zijn waarop mensen zich anders gaan voelen. Openheid kan dan helpen. Daarom willen we ons LHTBIQ+ initiatief graag zien in het kader van openheid over meer ´taboe´-onderwerpen. Zoals scheiding, verslaving,
psychiatrie, schulden, etc. Daarnaast is onze wens om Harderwijk breed meer kennis en draagvlak te creëren voor de LHBTI+ gemeenschap. Daarom kan een volgende stap naar alle kerken binnen Harderwijk zijn. Dat betekent dat we een open dialoog organiseren.

Met vragen en ideeën kun je altijd contact opnemen.
Jeltsje, Erik, Karlijn, Cora, Ds. David Kroeze, tel. 06 16856392