Kerk naar Buiten, tja, wat is dat nu eigenlijk. In het verre verleden hadden we een evangelisatie-commissie. Toen er ergens in de 90-er jaren een missionaire cursus plaatsvond onder leiding van ds. Noorloos vond men ons als kerk “naar binnen gekeerd”  en om hierin verandering te brengen kreeg ons evangelisatiewerk de naam “Kerk naar Buiten”.
Als Kerk naar Buiten proberen we uitvoering te geven aan de opdracht van Jezus om in Zijn naam de wereld in te gaan ( Math. 28 : 16-20) en om een levende vitale gemeente te zijn. Voor het missionaire werk en evangelisatie ontvangen we ieder jaar bijdragen via de Actie Kerkbalans. Wat wij doen is uw giften zo goed mogelijk verdelen.
In het verleden vaardigde iedere wijkkerkenraad een evangelisatieouderling af naar de KnB. Zij waren de verbinding tussen de werkgroep en de wijkgemeente. Activiteiten waar o.a. aan werd deelgenomen waren zomerrecreatiewerk op de camping, lectuurverspreiding, woonwagenwerk e.d. Destijds werd een predikant (ds. Heeringa) voor een deel van zijn missionaire werk betaald vanuit Kerk naar Buiten. Daarbij was hij ook lid en inspirator van onze werkgroep en stimuleerde contacten in en buiten de kerk. Tegenwoordig zijn er geen evangelisatie-ouderlingen meer, ook is Gerhard Heeringa vertrokken naar elders.
Zijn werk heeft wel blijvende resultaten opgeleverd, zoals de Alphacursus. Bij een aantal activiteiten is Kerk naar Buiten nog steeds betrokken. Daarnaast heeft de commissie een aandeel in zaken als de Startzondag,  de internationale kerkdiensten voor vluchtelingen die elke zondag worden gehouden in het gebouw van Sefanja en de interkerkelijke kerstkaartenactie. Ook voor eenmalige activiteiten kan en wordt geregeld een (financieel) beroep op ons gedaan.

Wij hebben, in samenspraak met de Algemene Kerkenraad, besloten de Stichting Echo gedurende een periode van 2 jaar extra financieel te ondersteunen, zodat er bij hen ruimte ontstaat om coördinatoren voor Youth United en Missiewerk aan te trekken. Zij doen het evangelisatiewerk onder de jeugd (bijvoorbeeld middels de Buzz en jeugd-Alpha), in de woonwagenkampen en organiseren diverse andere activiteiten zoals het Stadsgebed. Daarnaast coördineren zij het overleg tussen de evangelisatiecommissies van de verschillende Harderwijkse kerken. Wij vinden het uniek dat er kerken van verschillende denominaties op deze manier samenwerken.
Sinds 2021 ondersteunen wij binnen de PGH het missionaire project Kliederkerk van ds. David Kroeze. Daarnaast steunen we al jarenlang onderstaande doelen.
Leden van de commissie Kerk naar Buiten (nov. 2023): Willemien Holtrop (algemeen lid), Jan van Putten (penningmeester) en Leen Brouwer (voorzitter). Uitbreiding van de werkgroep is van harte welkom.
Leen Brouwer, voorzitter 
voorzitter.knb@pgharderwijk.nl

Wij ondersteunen:
Stichting Echo Harderwijk https://www.geloveninharderwijk.nl/organisaties/stichting-echo
Wilma Wolthuis Wycliff, Bijbelvertalers https://wycliffe.nl/
Hulp aan dak-en thuislozen, drugs-en alcohol verslaafden in Amsterdam http://www.detweedemijl.nl/
De Oude Synagoge in Harderwijk http://deoudesynagoge.nl/
Zorg aan dak en thuislozen in onze regio https://www.ebczorg.nl/
Youth for Christ https://yfc.nl/
Ned. Bijbelgenootschap https://www.bijbelgenootschap.nl/
Louise ten Wolde, Jeugd met een opdracht https://ywamheidebeek.org/nl/
Missie Nederland/Evangelische Alliantie https://www.missienederland.nl/
https://www.missienederland.nl/over/een-koninkrijk
Stichting Gave https://www.gave.nl/
Het Baken, evangelisatiewerk op camping de Kriemelberg Ermelo https://bakenharderwijk.nl/
Alpha Cursus PKN Harderwijk https://www.pgharderwijk.nl/activiteiten1/alphacursus
Bijbelvereniging (voorheen Gideons) verspreiding Bijbels o.a. in hotels https://www.geef.nl/nl/doel/bijbelvereniging-voorheen-de-nederlandse-gideons/over-ons
Stichting Groot Nieuws Radio Evangelisatie d.m.v. radio https://www.grootnieuwsradio.nl/
Stichting Navigators Evangelisatie onder o.a. studenten https://www.navigators.nl/
Werkgroep Dresden-Roemenië https://www.pgharderwijk.nl/taakgroepen/werkgroep-dresden-roemenie
De Kliederkerk Harderwijk https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/kliederkerk-missionaire-vorm-van-vieren-voor-alle-leeftijden/