De jeugd heeft een volwaardige plaats binnen de PGH gemeente en zij wordt betrokken bij alle vormen van gemeente-zijn, zoals vieringen, diaconaat, pastoraat en geloofsopbouw. Door het jeugdwerk worden jongeren in onze gemeente vertrouwd gemaakt met het woord van God en het evangelie van Jezus Christus. 
Het jeugdwerk richt zich op gemeenteleden van 0 tot 25 jaar. Daarnaast richt het jeugdwerk zich ook op jongeren van
buiten de kerk om hen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen.
Prioriteit bij het jeugdwerk ligt in echte ontmoeting, in aandacht voor zowel beleving en diepgang van geloof als voor
gezellige activiteiten. Activiteiten sluiten aan bij deze tijd en bij de belevingswereld van de jongeren. We stimuleren
dat jongeren omzien naar elkaar en naar anderen in onze samenleving.

De Jeugdraad werkt als commissie voor het jeugdwerk onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De
Jeugdraad heeft tot hoofdtaak het jeugdwerk te stimuleren, coördineren en te ondersteunen.
Samenstelling: De jeugdraad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en de jeugdouderlingen uit de
verschillende wijken.

Taken: De belangrijkste taak van de Jeugdraad is het kerkelijk werk binnen alle wijken en wijk overstijgend te
coördineren. Uitwisseling van informatie met de AK en met de jeugdwerkers en het organiseren van toerustingsmomenten.
Voor algemene informatie: e-mail: jeugdraad@pgharderwijk.nl
Kijk voor meer informatie op:
Facebook: pgharderwijk of pgharderwijk-jeugdwerk
Instagram: pgharderwijk